ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A MAGYAR MŰVÉSZETI FESZTIVÁLOK SZÖVETSÉGÉNEK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége (1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 3., nyilvántartási szám: 01-02-0003567, adószám: 19677158-1-41) (a továbbiakban: Adatkezelő) https://artfestivals.hu weboldal tulajdonosaként fontosnak tartja az  érintett természetes személyek (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogait és ezek ezek érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy adatkezelése során az EU 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) valamint a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor belső szabályzatai szerint jár el.

Jelen tájékoztató az alábbiakat rögzíti:

 • Adatkezelő általános adatvédelmi elveinek ismertetése
 • Kik az érintettek, akikről személyes adatokat gyűjtünk?
 • Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az Ön személyes adatait?
 • Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről és dolgozunk fel a velünk való kapcsolattartás alatt?
 • Kik kezelik az Ön adatait?
 • Kiknek továbbítjuk / fedjük fel ezeket az adatokat, azaz ad-e át, továbbít-e adatot az Adatkezelő más részére?
 • Hogyan gondoskodik az Adatkezelő az Ön adatainak biztonságáról
 • Hogyan vesszük figyelembe az Ön adatvédelmi jogait?
 • Hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az Ön személyes adatainak kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

1. Személyes adatkezelésre vonatkozó elvek

A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek figyelembevételével kezeli Adatkezelő:

 • Az adatok kezelését Adatkezelő jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.
 • Az adatkezelés során érvényesül az adattakarékosság elve, mely alapján az adatkezelés célja szempontjából megfelelő és releváns kell, hogy legyen, és a szükségességre kell korlátozódjon.

Az adatkezelésnek pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie. E körben az Adatkezelő és adatfeldolgozók minden ésszerű intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a pontatlan adat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljön.

 • A személyes adatok korlátozott, az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra.
 • A személyes adatok kezelése során Adatkezelő biztosítja az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével és véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.

Személyes adatot Adatkezelő csak a jelen Tájékoztatóban meghatározott célból és módon, meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie ennek célnak.

 • Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas,
 • A személyes adatok kezelése csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történik.
 • A személyes adatot Adatkezelő különösen akkor kezel, ha ez az érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez, az érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez, az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

2. Kik az érintettek?

Az érintettek köre: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli.

3. Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait az alábbi tevékenységek során kezeljük.

3.1. Egyszeri információkérés

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.

Kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés tartalma* válaszadás

A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő, vagy partnerei által szervezett rendezvényekről, szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.

Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

3.2. Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Például ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, tehát például érintettel folyatott levelezés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, valamint más, jogszabályban meghatározott más jogalapon is, lehet például jogszabály alapján kötelező is. Adatkezelő kérés esetén tájékoztatja az érintettet, hogy mely jogalap alapján kezeli az adatait.

Az adatkezelés célja: az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.

Az érintettek köre: minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy ha az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke vagy kötelezettség teljesítése megkívánja, akkor a cél megvalósulását követően, az érdek megszűnéséig, vagy kötelezettség teljesítésének fennállásáig. Ha az adatkezelés módja vagy más alapján jogszabály kötelezően meghatározza az adatkezelés időtartamát, úgy az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatokat.

Kezelt adatok köre és célja:

név: azonosítás
telefonszám: kapcsolattartás
e-mail cím: kapcsolattartás
kérdés, kérdés, egyéb, érintett által megadott adat válaszadás

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, például szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben, Facebook oldalon) felveszi a kapcsolatot, vagy kapcsolatot tart az Adatkezelővel és kérdést, kérést vagy egyebet intézi az Adatkezelő felé.

A kapcsolatfelvétel tartalma alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, tájékoztatja az érintettet.

3.3. Hírlevél és szakmai hírlevél küldése

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy hírlevelére és szakmai hírlevélre (a továbbiakban együtt: hírlevél) regisztráljanak. A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja: a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy ha az érintett további hozzájárulást írásban visszavonja vagy az alábbi esetben ha megerősítést nem ad.

Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint a  gerendaya@artfestivals.hu; e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: 1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 3.

A kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás
e-mail cím hírlevél kiküldése

 

Hírlevél kiküldését és az adatok feldolgozását az ezzel a feladattal megbízott Adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.

Adatfeldolgozó Neve: Művészeti Projekt Kft. (Cégjegyzékszám 01-09-283953

Adószám 25590807-2-42)

Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: azonosítás, kapcsolattartás

Székhely: 1081 Budapest, Kiss József utca 9. 2. em. 1.

Email: info@mprk.hu

Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): https://artfestivals.hu

Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

Érintett a weboldalon, vagy az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul. Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/„tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi oldalak hírfolyamairól, le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal adatkezeléséről a közösségi oldalon tájékozódhat.

3.4. Weboldalra történő regisztráció

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy www.artfestivals.hu weboldalára regisztráljanak, megkönnyítve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételének folyamatát. A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja: az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybevételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

A kezelt adatok köre és célja:

e-mail cím* kapcsolattartás, a belépéshez szükséges információ az e-mail címre kerül továbbításra, így azonosítást is szolgálja
jelszó azonosítás/későbbi belépéshez szükséges
hírlevélre feliratkozás jelzése hírlevél küldéséhez kerül felhasználásra
ÁSZF elfogadásának jelzése ÁSZF kötelező erejének kikényszeríthetősége során kerül felhasználásra
Adatkezelési tájékoztató az Adatkezelési tájékoztató kötelező erejének elfogadásának jelzése kikényszeríthetősége során kerül felhasználásra

A https://artfestivals.hu weboldalon történő regisztráció és az adatok feldolgozását az ezzel a feladattal megbízott, Adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.

Adatfeldolgozó Neve: Művészeti Projekt Kft. (Cégjegyzékszám 01-09-283953

Adószám 25590807-2-42)

Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: azonosítás, kapcsolattartás

Székhely: 1081 Budapest, Kiss József utca 9. 2. em. 1.

Email: bakonyiart@gmail.com

Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): https://artfestivals.hu

Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.

A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

Adatkezelő informatikai rendszere a regisztráció megerősítése érdekében automatikusan generált jelszót és aktiváló e-mailt küld az érintett által megadott e-mail címre. Amennyiben az aktiváció 24 órán belül nem történik meg, úgy a megadott adatok automatikusan törlésre kerülnek.

A megerősítést követően, a megadott adatok az erre a célra szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe rögzítésre kerülnek.

A megadott adatokat az Adatkezelő automatikusan összekapcsolja az e-mail címmel, jelszóval. 

3.5. Bejelentkezés a weboldalon

Felhasználó a weboldalra, a regisztrációt követően, a www.artfestival.hu weboldalon bejelentkezhet. A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja: a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott adatainak – szükség szerinti – módosítása, valamint kapcsolattartás.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára korábban regisztrált, és oda önkéntesen, személyes adatainak megadásával belép.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

A kezelt adatok köre és célja:

e-mail cím* azonosítás a bejelentkezéshez
jelszó azonosítás a bejelentkezéshez, vagy
Facebook felhasználónév, jelszó azonosítás a bejelentkezéshez vagy
Google felhasználónév, jelszó  

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.

A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

Amennyiben az e-mail cím és jelszó páros létezik, vagy más azonosítás sikeres, úgy a szerver a felhasználót beengedi az oldalra.

Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van a jelszavát új jelszóra cserélni, ha a weboldal erre a célra létrehozott funkcióját használva egy új, véletlenszerűen generált jelszót küld az e-mail címére.

Érintett, amennyiben korábban adataiban módosulás történt, úgy a bejelentkezést követően, adatait módosíthatja a weboldal erre a célra kialakított felületén. A módosított adatok titkosított csatornán jutnak el az Adatkezelő erre a célra rendszeresített rendszerébe.

3.6.   Közösségi oldalakon történő jelenlét

Adatkezelő elérhető a Facebookon.

A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja: a közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Kezelt adatok köre és célja:

az érintett neve azonosítás
az érintett fotója azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás
érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete kapcsolattartás, válaszadás alapja
érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

3.7.   Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

Ha az Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér az adataik megismeréséhez, kezeléséhez, adott esetben továbbításához a hozzájáruló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára.

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, vagy ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig.

Kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás
Szül. hely, idő azonosítás
hozzájárulási nyilatkozatban megjelölt adat hozzájárulás teljesítéséhez szükséges

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon járul hozzá az adatok kezeléséhez. (Példálózó felsorolással élve az érintett elektronikusan a weboldalon, vagy papír alapon adja meg előzetes hozzájárulását az adatok kezeléséhez.)

Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton letárolja és kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán. A hozzájáruló nyilatkozatokat zártan kezeli az Adatkezelő.

4. Kik kezelik az Ön adatait?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

5. Kiknek továbbítjuk / fedjük fel ezeket az adatokat, azaz ad-e át, továbbít-e adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt az alábbiakban meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges.

Adatfeldolgozó Neve: Művészeti Projekt Kft. (Cégjegyzékszám 01-09-283953, Adószám 25590807-2-42)

Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:  azonosítás, kapcsolattartás

Székhely: 1081 Budapest, Kiss József utca 9. 2. em. 1.

Email: bakonyiart@gmail.com

Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): https://artfestivals.hu

Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel

6. Adatvédelem

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről a jelen Tájékoztató és a hatályos jogszabályok figyelembevételével gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

 

7. Cookie kezelési irányelvek

Adatkezelő tekintettel az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.

A cookie-k olyan kisméretű szöveges fájlok, melyek az oldal meglátogatásakor ideiglenesen a böngészőprogramról a Felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek.

Webshopra/weboldalra jellemző cookie-k funkciójuk szerint: bevásárlókosárhoz használt cookie-k, amelyek a felhasználó által kiválasztott termék hivatkozásait tárolják, biztonsági cookie-k amelyek elengedhetetlenek az webshoppal/weboldalal kapcsolatos biztonsági követelmények teljesítéséhez (Ezek a cookiek szükségesek a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához), működéshez szükséges (munkamenet) cookie-k amelyek lehetővé teszik a weboldalon történő böngészést és a legalapvetőbb böngészési folyamatok fenntartásához is szükségesek, a felhasználó számítógépének azonosítására szolgálnak továbbá személyére vonatkozó információt nem tárolnak. Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére. A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Az adott böngésző lehetőségeiről a böngésző beállítási menüjében kaphat bővebb információt. Amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat, lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon. A weboldalon remarketing kódokkal követjük nyomon egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthassunk ezen oldalak látogatóinak. A remarketing kódokat biztosító cookie-kat a weboldal látogatói az adott böngésző megfelelő beállításával letilthatják.”

Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg: 

 1. Feltétlenül szükséges cookie-k

Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.

Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.

Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.

 1. Funkcionális cookie-k

Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).

 1. Célzott cookie-k

A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.

 1. Harmadik fél által biztosított cookie-k

Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal – által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.

 

7.1.   A Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége által használt cookie-k

 1. Facebook analitikus pixel (képpont)

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel (korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebook-nak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook pixelt személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít.

A Facebook pixel használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

 1. Facebook remarketing

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít.

A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

 1. Google Adwords remarketing

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít.

A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.

7.2. A Cookie-k során megvalósuló adatkezelés jellemzői

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása a cookie-k használatához.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok, a meglátogatott webshop/weboldal.

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók weboldal látogatásának és használatának nyomon követése, a felhasználói szokások megismerésére, statisztikai célú felhasználás, internetes megjelenés optimalizálása, a rendszer biztonságának növelése.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a munkamenet cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart. A további cookie-k esetében az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni is a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek és a hatályos jogszabályok betartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettek vissza tudják utasítani a sütik használatát számítógép vagy a böngészésre használt más eszköz, illetve a honlap eléréséhez használt böngésző beállításain keresztül. Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni is a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8. Hogyan vesszük figyelembe a jogait, milyen jogai vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők:

 • a tájékoztatás/hozzáférés joga,
 • a helyesbítés joga,
 • a törléshez /az „elfeledtetéshez való jog”,
 • az adatok korlátozáshoz való jog,
 • az adathordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog.

8.1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

Az Érintett a 9. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy email-ben tájékoztatást kérhet a Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Érintett jogosult arra, hogy a Adatkezelőtől információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

Az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy a Adatkezelő az érintett személyes adatokat írásban vagy e-mailben megküldi az Érintett részére.

8.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett az Adatkezelő 9. pontban meghatározott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy a Adatkezelő késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja Érintetti nevét, vagy egyéb, nyilvántartott személyes adatát.

Az Adatkezelő az Érintett tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, az Érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy emailben válaszol.

8.3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

Az Érintett a Adatkezelő 9. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Adatkezelő kezelte;
 2. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. a személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 5. a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett az Adatkezelő a 9. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben kérheti, hogy az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

8.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Érintett az Adatkezelő a 9. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben kérheti a Adatkezelőtől Érintettre vonatkozó, az Érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a Érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során a Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelőok közötti közvetlen továbbítását.

A Adatkezelő az Érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

8.6. A tiltakozáshoz való jog

Érintett az Adatkezelő a 9. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9. Hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – a gerendaya@artfestivals.hu e-mail címre küldött, vagy postai úton az Adatkezelő 1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 3., címére küldött vagy ezen a címen személyesen írásbeli nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 30 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket.

Figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez az egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható az Adatkezelő által az Adatkezelőhöz történő benyújtásától/beérkezésétől számított egy hónapon belüli indokolt, Érintettnek küldött tájékoztatással.

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt az Érintettnek célszerű panaszát először az Adatkezelőnek elküldenie a 9. pontban foglalt elérhetőségeken, írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Adatkezelő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

Az Érintett a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Az önrendelkezési jog megsértése esetén illetékes hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

11. Egyéb információk

Adatkezelő kijelenti, hogy a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.